Klauzula Informacyjna

 

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  („RODO”) jest Napollo Residential Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ,

przy ul. Osmańskiej 12 (NIP 7010358505, KRS0000438560, REGON  146347070).

 

Podstawą prawną przetwarzania przez Napollo Residential  Sp. z o.o. danych podanych na stronie internetowej  jest udzielenie zgody przez osobę,

której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO), tj. zgody na:

 

1) opracowanie i udzielenie odpowiedzi na pytanie wskazane w formularzu kontaktowym na stronie internetowej,

2) przetwarzanie danych w celach marketingowych, 

3) przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

W przypadku wyrażenia przez osobę

a)      Zgody nr. 1 Napollo Residential  Sp. z o.o. będzie mogła przetwarzać dane osobowe w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu. 

b)      Zgody nr 2 Napollo Residential  Sp. z o.o. będzie mogła przetwarzać dane osobowe dla celów promocji i marketingu inwestycji mieszkaniowych.

c)      Zgody nr 3 Napollo Residential  Sp. z o.o. będzie mogła przekazywać osobie informacje handlowe przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

(np. telefon, adres poczty elektronicznej) i automatycznych systemów wywołujących polegający na otrzymywaniu informacji handlowych o inwestycjach mieszkaniowych.

 

Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące wysyłkę informacji handlowych.

 

Pełna oraz aktualna lista inwestycji mieszkaniowych znajduje się na stronie internetowej pod adresem  http://napollo.pl/mieszkaniowe-37.html

 

Dane osobowe w zakresie zgody nr 1 będą przetwarzane do  momentu opracowania i udzielenia  odpowiedzi na pytanie, zaś w zakresie

zgody nr 2 i nr 3 dane osobowe będą przetwarzane   do  momentu odwołania zgody.

 

Informuje się, iż podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów wymienionych powyżej.

Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informuje się, iż osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Informuje się, iż dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.

 

Oświadczam, że Napollo Residential  Sp. z o.o. poinformowała mnie o prawie: dostępu  do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

prawie do przenoszenia danych osobowych, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie wycofania zgody lub zgód  w każdym czasie. 

 

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

 

Powyższe żądania i oświadczenia oraz wątpliwości dotyczące danych osobowych można składać do administratora danych.

 

Dane kontaktowe Administratora danych tel. +48 22 417 15 15  adres e-mail info@napollo.pl

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG).